Hageveld, gefeliciteerd!

02-05-2017 - Vandaag bestaat Hageveld precies 200 jaar. Hoe de opening van Hageveld in Velsen destijds plaatsvond en hoe het er de eerste maanden toeging, is beschreven in een brief van de allereerste leerling van Hageveld, Arnoldus Cornelius Quant uit Den Haag.

“In den jare 1817 op Vrijdag den 2den Mei werd door de komst van den eersten leerling A. C. Quant van ’s Gravenhage het Seminarie Hageveld geopend. Bij zijne komst waren daar de Z. Eerw. Heer Van Bommel, priester, de Eerw. Heer Van Niel, subdiaken, en de Eerw. Heer Boogaerts, subdiaken, die den 1sten Mei van Warmond aldaar was aangekomen. Er bestond alstoen nog geene kapel, zoodat men verplicht was naar de kerk van Driehuizen te gaan om Mis te lezen en te hooren. Op Vrijdag den 9den Mei werd door den Aartspriester Cramer, geadsisteerd door eenige geestelijken, de vestibuul, die als kapel was ingericht, en het gansche huis gebenediceerd.

In het begin van Juni kwam de tweede leerling met name A. van Brussel van ‘s Gravenhage, en in het begin van Juli de derde leerling C. van Kints van Langeraar. In Augustus, na het feest van Maria-Hemelvaart, kregen zij vacantie, die met 1° Oct. eindigde. Bij den aanvang van dien cursus waren er nog 7 of 8 leerlingen bijgekomen, zoodat men zeggen kan, dat de eerste cursus met omtrent twaalf studenten is begonnen.

Het behoeft voorzeker geen betoog, dat in de eerste jaren het onderwijs al zeer gebrekkig was. Slechts Latijn en Fransch werden er gedoceerd, maar voor het overige was de opvoeding vooral in ‘t godsdienstige voortreffelijk te noemen. De geest, die er heerschte, was die van een gelukkig huisgezin, waarvan President Van Bommel de liefderijkste vader was, en de studenten de onderdanigste kinderen waren. De President was dikwijls als een van ons. Hij speelde met ons op het voorplein en, wat niet mag vergeten worden, in bijna alle spelen bezat hij een superioriteit, die verwonderlijk was."

Vanwege het 200-jarig bestaan organiseert SRH een reünie voor alle oud-Hagevelders op zaterdag 8 juli aanstaande. Jij komt toch ook? Alle informatie over de reünie vind je hier.

Voor de jubileumactiviteiten vanuit de school, zie www.200jaarHageveld.nl.